Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Ceepus / Erasmus

A CEEPUS programról

A CEEPUS multilaterális alapú oktatói és hallgatói csereprogram, mely a résztvevő országok felsőoktatási intézményeinek hálózati együttműködésére épül. A program közép-európai mobilitási projekteket támogat a tagországok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) között.
A csereprogram célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését.
A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írta alá Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, azóta a programhoz 1994-ben csatlakozott Horvátország, 1995-ben Csehország és 1997-ben Románia is. Mivel a CEEPUS országok hasznosnak és eredményesnek ítélték a programot, a tagországok a CEEPUS Miniszteri Bizottság IV. ülésén, 1998. február 7-én döntöttek a program további öt évre, 2004-ig történő meghosszabbításáról. A CEEPUS országok oktatási minisztériumainak képviselői 2003. március 9-én, Zágrábban írták alá a program újabb öt éves periódusra, 2009. december 31-ig történő meghosszabbítását deklaráló CEEPUS II. Egyezményt. Az egyezmény előrelátóan biztosította a lehetőséget újabb országoknak a programba való felvételére, így a 2005/2006-os tanévtől teljes jogú tagként Szerbia és Montenegró is csatlakozott az együttműködéshez, illetve a 2006/2007-es tanévtől már Albánia és Macedónia is teljes jogú tagként vesz részt a csereprogramban.
Magyarországon a CEEPUS program koordinációjával, adminisztrációjával, és a pénzügyi menedzsment bonyolításával a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az 1997-es költségvetési év második felétől a Tempus Közalapítványt bízta meg.
A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező külföldi CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi. Minden ország deklarálja, hogy az adott tanévben hány ösztöndíjas hónapot finanszíroz, valamint meghatározza az általa fogadott hallgatók és oktatók havi támogatását. Ebből következően az ösztöndíjak mértéke országonként változó.
A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) közép-európai program a régióbeli felsőoktatási cserekapcsolatokat támogatja. A programban a részt vevő országok felsőoktatási intézményei, tanszékei által létrehozott hálózatok nyerhetnek támogatást. A hallgatók és oktatók a már elfogadott hálózatokon belül utazhatnak ki valamely partnerintézményhez, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig. További lehetőség, hogy a mobilitásokat az ún. tematikus hálózatok keretében is meg lehet valósítani, ami a felsőoktatás szakmai kapcsolatainak kiterjesztését támogatja az alábbiakban felsorolt délkelet-európai országokra.
A CEEPUS programban részt vevő országok
 • Albánia
 • Ausztria
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Csehország
 • Horvátország
 • Koszovó
 • Lengyelország
 • Macedónia
 • Magyarország
 • Montenegró
 • Románia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Szerbia
Az ERASMUS programról

Az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott LIFELONG LEARNING programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alprogramja az ERASMUS. A program keretében egyetemek, felsőoktatási intézmények közötti meg¬állapodás alapján mobilitási programok valósulnak meg. Az Egyetem a partnerintézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat az EU támogatására.
Az ERASMUS program keretében kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, legfeljebb 10 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemeken.
Az ERASMUS a külföldi tanulmányút idejére kiegészítő ösztöndíjat biztosít, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez. A megpályázott időszak graduális hallgatók esetében teljes szemeszter illetve teljes oktatási blokk lehet. A támogatott tanulmányi időszak hossza függ a partnerekkel kötött szerződésektől, a jelentkezők számától, valamint az egyetem által a program finanszírozására elnyert összegtől is!

Az ERASMUS-hallgató számára biztosítottak a következők:
A külföldi tanulmányokat a Debreceni Egyetem a Tanulmányi Szerződésben (Learning Agreementben) rögzített módon elfogadja és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja.
A tanulmányi szerződésben foglaltak teljesítésén túl az adott tanulmányi időszakban semmilyen egyéb tanulmányi kötelezettséget nem kell teljesítenie.
A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetnie (amennyiben a Debreceni Egyetemen tandíj fizetésére kötelezett, úgy azt be kell fizetnie).
A Debreceni Egyetem a külföldön való tartózkodás idejére is folyósítja számára ösztöndíját és hallgatói szociális juttatásait.
Az ERASMUS program keretében kiutazó hallgató ERASMUS támogatásban részesül, amely a felmerülő többletköltségek részleges fedezésére szolgál. A támogatás összegének pontos megállapítására csak az intézményi szerződés megkötését követően, az abban támasztott feltételek és az abban biztosított keretösszegek ismeretében van lehetőség. Tájékoztatásul: a támogatás összege a 2010/2011-es tanévben havi 300 € volt.
Az ERASMUS pályázat feltételei:
a pályázó nem volt még tanulmányi ERASMUS ösztöndíjjal külföldön;
a pályázó magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban;
A pályázat leadásának időpontjában legalább három lezárt egyetemi félévvel rendelkezik (MSc vagy PhD képzésben részt vevő hallgatók esetén a megelőző képzés félévei beszámítanak); tanulmányi átlaga ezen lezárt félévekben 4.00 felett van, vagy szakfelelőse az ennél gyengébb eredmény ellenére írásban ajánlja;
a megpályázott időszakban a pályázó hallgatói jogviszonyban lesz az egyetemmel;
szakmailag felkészült arra, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat;
a kiválasztott partneregyetemen végzett tanulmányi munka beszámítható a Debreceni Egyetemen végzett képzésébe (a minimális beszámítandó kreditérték szemeszterenként 15 kredit a Debreceni Egyetemen; ettől eltérni csak a szakfelelős vagy a Dékánia írásbeli indoklásával lehet);
a pályázó igazolhatóan birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (a partneregyetemen végzendő oktatás nyelve).

Az ERASMUS pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Az utolsó négy lezárt félév indexmásolata (MSc képzés esetén a megelőző BSc-s indexből kell kiegészíteni, első képzés esetén ha még nem teljesített négy félévet, három félév indexmásolat is elegendő);
 • a nyelvtudás igazolása (legalább állami középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
  szakmai önéletrajz magyarul és a tanulmányok nyelvén Europass formátumban (www.europass.hu);
 • a külföldi egyetemen végzendő munka leírása, amely tartalmazza azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (motivációs levél magyarul ÉS a tanulmányok nyelvén, legalább 1 A/4-es oldal terjedelemben);
 • a hallgató nyilatkozata ;
 • hallgatók esetén a szak felelősének nyilatkozata ;
 • doktoranduszok esetében a doktori iskola vezetőjének nyilatkozata és a témavezető nyilatkozata ;
 • az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló centrumok/karok/tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;
 • tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);
 • ajánlás (nem kötelező);

Maximum 3 helyre lehet pályázni, a pályázati űrlapon szereplő sorrend jelenti a preferált sorrendet; több megjelölt partnerintézmény esetén a motivációs levél, a hallgatói és oktatói nyilatkozatok minden megpályázott partnerintézményre vonatkozóan benyújtandó!

Az ERASMUS keretében történő kiutazás feltételei:

 • A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról;
 • Az adott félévre vonatkozó beiratkozást igazoló dokumentum;
 • Mind a három fél által aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement), amely tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok listáját
 • A vonatkozó kreditátviteli bizottság által jóváhagyott előzetes ekvivalencia / kredit beszámítási lista;
 • Kari Tanulmányi Albizottság engedélye;
 • Baleset és egészségbiztosítás;
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes vízum.


Az ERASMUS pályázat pozitív elbírálásával a hallgató ERASMUS hallgató-jelölt státuszba kerül. Ebben a státusban elkezdheti a partneregyetemen a regisztrációs folyamatot és az esetleges kollégiumi férőhely keresést. A ösztöndíj mértéke csak az egyetem által elnyert keretösszeg megállapítása után válik biztossá, erről az egyetem értesítést küld.

A pályázat beadási határideje: 2011. április 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 26.