Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Műszaki Menedzser mesterképzési szak

Műszaki menedzser mesterképzési szak
Szak neve
Műszaki Menedzser (MSc)

Képzési forma, tagozat
Nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő
Nappali és levelező tagozaton: 4 félév.

A képzés célja:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit,
- a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit,
- a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit,
- a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok összefüggéseit,
- a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletet és módszertant,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra,
- üzleti tervek készítésére és megvalósítására,
- műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra,
- innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok, anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről,
- a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
- a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére,
- a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására,
- a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- kreativitás, rugalmasság,
- jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- fogékonyság az újdonságok iránt,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- fejlett analizáló és szintetizáló képesség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- erős etikai tartás, a kritikai és önkritikai érzék egyensúlya a döntéshozatal során,
- sikerorientált beállítódás minőségtudattal párosulva,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

A szakra való belépés feltételei

a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

műszaki menedzser alapképzési szak
főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen.