Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Szakok


 • Tanszékünk egy olyan „klasszikus" építészképzés mellett döntött, mely a végzősöket az építészet művészi és mérnöki-technikai oldalára egyaránt fölkészíti. Az építészet az ember és környezete közötti legmagasabb rendű kapcsolatot valósítja meg, a tudomány, filozófia és művészet egysége. Alkotó folyamat. Az építészet elsajátítása emberöltőt követel. Az egyetemi tanulmányok alap szintje, a BSc csakis a legalapvetőbb ismereteket képesek átadni, amelyek elmélyítésére több évtizedes kitartó szakmagyakorláson keresztül vezet az út. Alapszakon megismerhető az építéstudomány, az építészet elemi fogalomrendszere, feladata és célja. A szakmai alapismereteken keresztül a képzés felébresztheti az építészet működése iránti mélyebb érdeklődést. A képzés arra törekszik, hogy a BSc diplomával betölthető munkaterületekről a végzettek a legnagyobb tudást szerezzék, és a legjobbaknak lehetősége legyen tudásukat a mesterképzés keretében tovább növelni. Célunk, hogy a Debreceni Egyetem alapszakon végzett építészei olyan diplomát kapjanak kezükbe, mely egyenértékű a más egyetemeken szerzett építész diplomával, és jogosít a jogszabályok által előírt munkakörök betöltésére.
  Tovább
 • A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 8 félév.
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyo-lultabb tervezési munkákban való közreműkö-désre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakor-lati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Tovább
 • A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 7 félév.
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
  Tovább
 • A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 7 félév.
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  A környezetmérnöki szak elsősorban preventív. A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Tovább
 • A DE Műszaki Kar mechatronikával rokon tudományágakat ápoló tanszékeinek (közük természetesen a Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék) segítőkész oktatói. Leendő professzoraid az oktatómunka mellett kutatással- és állandó külső ipari tevékenységgel is foglakoznak. Ezzel biztosítják azt, hogy Te a legkorszerűbb tananyag szerint képezhesd magad.
  Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő)
  A képzési idő nappali tagozaton 7 félév. A képzési idő átlagosan heti 30 óra. Tovább
 • A képzés időtartama nappali és levelező tagozaton 7 félév.
  Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldáshoz, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatá-sához. A műszaki menedzserek olyan szakemberek lesznek, akiknek feladatuk, hogy a mérnöki, műszaki tervező- és fejlesztő tevékenységek eredményeit versenyképessé tegyék és közreműködjenek vállalkozások működtetésében. Tovább
 • A Tervező építészmérnök mesterszak, (MSc) fő célja olyan okleveles tervező építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, és képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak. A képzésben résztvevők a szakon belüli feladatok önálló megoldására készülnek fel. A színvonalas természettudományos, humán és szakmai tárgyak oktatásában olyan mesterképzést biztosítunk, amelynek során a számonkérés következetessége és a kreatív, logikus gondolkodás fejlesztése még több tudás megszerzésére ösztönzi a hallgatókat. Cél, hogy a külön jogszabályokban előírt szakmai gyakorlat után a végzettek tervezői jogosultságot kapjanak. A Tervező építészmérnöki mesterszak az tervező építész számára szükséges elméleti-szakmai ismereteken kívül olyan ismeretekkel bocsátja útjára hallgatóit, hogy egy megfelelő szintű nyelvtudással és kommunikációs készséggel versenyképessé váljanak mind a hazai, mind a nemzetközi doktori képzésben. Tanulmányaik révén a jelöltek a doktori iskolákban (PhD, DLA) elvárt publikációs teljesítménynek eleget fognak tudni tenni.
  Tovább
 • Egy épület, egy létesítmény egyre bonyolultabb komplex műszaki rendszer, amely építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú alrendszerek összessége. Az alrendszerek között egyre szorosabb a kapcsolat, tervezésük, kivitelezésük, működtetésük, karbantartásuk és felújításuk egyre nagyobb követelményeket támaszt a tervezővel, a kivitelezővel, a felhasználóval, az üzemeltetővel szemben. A létesítménymérnök képzésével a célunk az, hogy olyan mérnököt képezzünk, aki megfelelő szakértelemmel, rendszerelvű gondolkodással, tudással felvértezve az épület tervezésétől egészen az üzemeltetésig átlátja az egész rendszert, az alrendszerek kapcsolatát, egymásra hatását. Tovább
 • Képzési célja: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök PhD képzésen folytathatják tanulmányaikat.

  Képzési idő: 4 félév nappali tagozaton, 4 félév levelező tagozaton

  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles környezetmérnök


  Tovább
 • A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező, településtervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Magas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

  A képzési idő 4 félév.
  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles településmérnök (Urban Systems Engineer)

  Tovább
 • Műszaki menedzser mesterképzési szak
  Szak neve
  Műszaki Menedzser (MSc)

  Képzési forma, tagozat
  Nappali tagozat, levelező tagozat

  Képzési idő
  Nappali és levelező tagozaton: 4 félév.

  Tovább
 • A Mechatronikai mérnök MSc (magyar) szak alapadatai:

  A képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Debreceni Egyetem Műszaki Kar.
  A képzés helye: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2.

  A mesterszak megnevezése: mechatronikai mérnöki mesterképzési szak (MSc).


  Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles mechatronikai mérnök.

  A szakirány megnevezése: épületmechatronikai szakirány.

  Képzési forma: teljes idejű (nappali).
  A tervezett hallgatói létszám: nappali tagozaton 20 fő / évfolyam.
  A képzési idő: 4 félév.
  Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint)
  Tanórák (kontaktórák) száma: 1560 óra.
  Szakmai gyakorlat időtartama: 4 hét.

  A szakfelelős oktató: Husi Géza habil. PhD. tanszékvezető főiskolai docens.
  A szakirányfelelős oktató: Szemes Péter Tamás PhD. főiskolai docens.

  Tovább