Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Építészmérnöki alapszak

Építészmérnöki BScTanszékünk egy olyan „klasszikus" építészképzés mellett döntött, mely a végzősöket az építészet művészi és mérnöki-technikai oldalára egyaránt fölkészíti. Az építészet az ember és környezete közötti legmagasabb rendű kapcsolatot valósítja meg, a tudomány, filozófia és művészet egysége. Alkotó folyamat. Az építészet elsajátítása emberöltőt követel. Az egyetemi tanulmányok alap szintje, a BSc csakis a legalapvetőbb ismereteket képesek átadni, amelyek elmélyítésére több évtizedes kitartó szakmagyakorláson keresztül vezet az út. Alapszakon megismerhető az építéstudomány, az építészet elemi fogalomrendszere, feladata és célja. A szakmai alapismereteken keresztül a képzés felébresztheti az építészet működése iránti mélyebb érdeklődést. A képzés arra törekszik, hogy a BSc diplomával betölthető munkaterületekről a végzettek a legnagyobb tudást szerezzék, és a legjobbaknak lehetősége legyen tudásukat a mesterképzés keretében tovább növelni. Célunk, hogy a Debreceni Egyetem alapszakon végzett építészei olyan diplomát kapjanak kezükbe, mely egyenértékű a más egyetemeken szerzett építész diplomával, és jogosít a jogszabályok által előírt munkakörök betöltésére.

A képzési idő: 8 félév

Szakképzettség alapszakon (BSc): Építészmérnök

Szakmai lehetőségek alapszakon végzett hallgatók számára:

Elsősorban továbbtanulhat Mesterszakon (Msc) Karunkon, vagy az országban található számos egyetemen. A szakmai kiteljesedéshez a mesterszak elvégzése nélkülözhetetlen. Okleveles építészmérnökké válva már bizonyos fokon képes lesz a szakmáját széles területen gyakorolni a regionális tervezéstől a település-tervezésen keresztül az épülettervezésig. Kiemelt szinten láthatja el az építés minden műszaki, mérnöki feladatkörét az ingatlanfejlesztést, építés-szervezést és irányítást, ellenőrzést. Alkalmas lesz a történeti örökség védelmére, helyreállítására. Az alapszakon végzett hallgatók /Bsc/ idővel alkalmasak az építési tevékenységen belül
 • a kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, önkormányzati, szakhatósági munka elvégzésére, valamint bizonyos tervezési és kutatási részfeladatokban való részvételre;
 • az építészeti műszaki dokumentáció készítésére, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok alkalmazására, építészeti rajz, modellezés, prezentáció készítésére;
 • az alapvető hardver és szoftver ismeretek birtokában számítógép és mérnöki programok kezelésére, legalább egy CAD (építészeti tervezést segítő komplex számítógépes) program felhasználói szintű alkalmazására;
 • az épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületfizikai és környezeti hatások, problémák részkezelésére, az épületek funkcionális összefüggéseinek felismerésére;
 • az építési tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakma szerinti megosztására, a tervezési (társtervezők) és kivitelezési folyamat szereplőiből álló munkacsoportokkal való együttműködésre;
 • az épületmegvalósítási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki, gazdasági, minőségügyi, jogi ismeretek együttes alkalmazására;
 • a létesítménygazdálkodáshoz, - fenntartáshoz, az épületállomány üzemeltetéséhez szükséges műszaki, gazdasági, szervezési ismeretek alkalmazására;
 • új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére.

A képzés tantárgyi felépítése:
 • Természettudományi alapismeretek (41 kreditpont): matematika, mechanika (statika), műszaki ábrázolás, ábrázoló geometria, műszaki informatika (CAD).
 • Gazdasági és humán ismeretek (25 kreditpont): közgazdaságtan mérnököknek, menedzsment alapjai mérnököknek, jogi és közigazgatási ismeretek, építészettörténet, építé-szetelmélet, művészettörténet.
 • Szakmai törzsanyag (100 kreditpont): építészeti rajz, építőanyagok, mérete-zés elmélet, talajmechanika és alapo-zás, fa- falazott- és kőszerkezetek, építésszervezés, acélszerkezetek, vas-beton szerkezetek, épületszerkezetek, épületfizika, épületgépészet,
 • Épülettervezés (lakóépület, többlaká-sos épületek, villaépület tervezés), műszaki informatika.
 • Differenciált szakmai ismeretek (47 kreditpont): épülettervezés (középület, komplex tervezés, belsőépítészet), építészeti elemzés, szerkezettervezés, energiatudatos építészet, Település- és területrendezés, építéskivitelezés, építésszervezés.
 • Diploma (15 kreditpont): a szakdolgozat épülettervezés tárgyból készül.
 • Szabadon választható (12 kreditpont): különleges épületszerkezetek, épületszerkezetek erő-játéka, organikus építészet, magyar építészettörténet.
Szakmai gyakorlat megszerzése:

A szakon kötelező a képzés 4 évében 2 alkalommal, elsőként egy 2 hetes fizikai gyakorlaton, majd egy 6 hetes (technikusi, közigazgatási vagy tervezőirodai) szakmai gyakorlaton részt venni. A technikusi, közigazgatási vagy tervezőirodai gyakorlaton való részvétel segíti a hallgatót egyéni karakterhez illő munkahely megtalálásában.

Szakmai specializálódás (szakirányok):

Az építészképzésben jellemző szakterületek, mint településtervező, ingatlanfejlesztő, szerkezettervező és tervezői szakirányok közül az intézményben kizárólag tervező szakirányon indul képzés.

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsgával kell rendelkezni.