Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Tervező építészmérnöki mesterszak

építész.jpgA Tervező építészmérnök mesterszak, (MSc) fő célja olyan okleveles tervező építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, és képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak. A képzésben résztvevők a szakon belüli feladatok önálló megoldására készülnek fel. A színvonalas természettudományos, humán és szakmai tárgyak oktatásában olyan mesterképzést biztosítunk, amelynek során a számonkérés következetessége és a kreatív, logikus gondolkodás fejlesztése még több tudás megszerzésére ösztönzi a hallgatókat. Cél, hogy a külön jogszabályokban előírt szakmai gyakorlat után a végzettek tervezői jogosultságot kapjanak. A Tervező építészmérnöki mesterszak az tervező építész számára szükséges elméleti-szakmai ismereteken kívül olyan ismeretekkel bocsátja útjára hallgatóit, hogy egy megfelelő szintű nyelvtudással és kommunikációs készséggel versenyképessé váljanak mind a hazai, mind a nemzetközi doktori képzésben. Tanulmányaik révén a jelöltek a doktori iskolákban (PhD, DLA) elvárt publikációs teljesítménynek eleget fognak tudni tenni.

Képzési idő: 3 félév nappali tagozaton

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles tervező építészmérnök

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A felvétel feltétele

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
 • matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: legalább 20 kredit
 • mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek, filozófia; szociológia: legalább 8 kredit
 • építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 15 kredit
 • statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezek tervezés: legalább 22 kredit
 • épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 kredit
 • építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit
 • szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 kredit
 • épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, 54 kredit
Elfogadott alapszakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak, és az öt éves képzésben szerzett építészmérnöki oklevél. A felsorolt ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A végzett kredites vagy főiskolai diplomával rendelkező hallgatóknak lehetőségük van „Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre" jelentkezni az MSC előtt. Ennek célja a hiányzó kreditek megszerzése az MSc képzésre való jelentkezéshez.

A képzés elvégzése nem jelent automatikus felvételt az MSC szakra, hanem a felvételi eljárási rendje szerint kell elbírálni a jelentkezőt.

Felvételi eljárás megkezdésének feltétele

 • A fentebb említett alapszakon szerzett oklevél
 • A hiányzó kreditek megszerzése a felvételi eljárás megkezdése előtt. A mesterképzésbe való felvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a legalább 145 kredittel rendelkezzen a hallgató, és a hiányzó krediteket a felvételi eljárás megkezdése előtt, a „Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés" tagozaton megszerezze.
A felvételi eljárás

Mesterképzés felvételi eljárásban legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

A felvételit rajz alkalmassági vizsga előzi meg, melynek sikeres teljesítése a felvétel feltétele.

Felvételi pontok (maximum 90 pont):

 

 •  diplomaterv minősítése alapján (minősítés*7): 35 pont;
 •  oklevél minősítése alapján (minősítés*2): 10 pont; 
 • felvételi vizsga: 45 pont;

 

    Ezen belül:

 

 • szakmai alkalmassági vizsga (írásbeli): 30 pont;
 • szakmai aktivitás (pályázatok, kiállítások, workshop; aktivitásonként 2-2 pont): max.10 pont;
 • portfolió: 5 pont.   

 

A szakmai alkalmassági vizsga egy általános műveltségi teszt, amely építészet, képzőművészet, zene, színház és irodalom témakörökből kerül összeállításra (50 kérdés - 30 pont).

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 

 •  - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 •     - fogyatékosság: 3 pont
 •     - gyermekgondozás: 4 pont
 •     - hátrányos helyzet: 3 pont
 •  - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
 •  - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
 •  - demonstrátor: 2 pont
 •  - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 •  - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
 •  - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont
 •  - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 •  - OTDK 1-3. hely: 10 pont

 


A képzés formája, az ismeretek ellenőrzése és értékelése

A tantárgyak oktatása jellegüktől, témájuktól függően gyakorlati órákon, szemináriumokon és előadásokon kerülnek oktatásra. Az előadások olyan, az építészettörténeti, építészetelméleti, valamint a kapcsolódó művészeteket, képzőművészeteket bemutató, az új technológiákat és tudományokat, ismertető előadások, melyek az építészeti tervezés minőségét befolyásolják, azokat tudatosabbá és kreatívabbá teszik. Az előadásokat a tárgyban legjáratosabb oktatók tarják, és azt minden esetben, vetített anyaggal, példákkal is illusztrálják. A szemináriumok lehetővé teszik, hogy a hallgatók egy-egy, a szakmához kapcsolódó speciális területet kiselőadások, tanulmányok ismertetése, beszélgetések, viták formájában a konzulens segítségével még alaposabban megismerjenek. A gyakorlati órák (komplex tervezés) célja, hogy a hallgató az előadásokon több tudományágban szerzett információját, tudását integrálja, egy tervezési feladatban. A gyakorlati órák alkalmasak arra is, hogy bizonyos problémák megoldását, különböző építészeti stílusok megismerését a hallgatók a helyszínen ismerjék meg, épületlátogatások keretében. A tervezőirodai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedhet a tervezőirodai élettel, konkrét tervezési munkák kapcsán történő megbízói, társtervezői egyeztetések technikájával, a hatósági és szakhatósági egyeztetések módjával, tartalmával, a különböző típusi tervdokumentációk tartalmi és formai összeállításával