Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Környezetmérnöki alapszak

környezetmsc.jpgA képzés időtartama nappali és levelező tagozaton: 7 félév.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A környezetmérnöki szak elsősorban preventív. A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve –, képesek:
 • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére;
 • környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre;
 • vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre;
 • víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálásra;
 • szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére;
 • környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra;
 • korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására;
 • környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátására;
 • környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre;
 • hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására;
 • közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére;
 • oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre;
 • környezetvédelmi létesítményeket. víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb. üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására;
 • települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására.

Megszerezhető oklevél: környezetmérnök

SZAKIRÁNYOK:

 • környezettechnológia,
 • környezetmenedzsment
Főbb tárgyak

A szakon mérnökképzés folyik. Az első három félévben főleg természettudományi, illetve műszaki alapozó tantárgyakat tanulnak hallgatóink. A harmadik félévtől kezdődik a szakmai tantárgyak oktatása. Ezeknek a műszaki, gazdasági és környezettani tantárgyaknak ismeretanyaga biztosítja, hogy a végzett hallgatók meg tudjanak felelni a képzési cél szerinti elvárásoknak. Az ismeretátadás során a tárgyalásmódban érvényesülnie kell a gyakorlatias szemléletnek, a preventív és műszaki orientációjú komplex környezetvédelem szempontjainak. Gyakorlatias szemléletű szakembereket szándékozunk kibocsátani, oktató munkánk során igyekszünk biztosítani, hogy hallgatóink már a képzés folyamán is szembekerüljenek valós és aktuális, a mérnöki praktikumban előforduló problémákkal. A hallgatók nyelvtanulásának nagy fontosságot tulajdonítunk. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények: Államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Az ideális jelentkező: Jelentkezz erre a szakra, ha:
 • fokozottan érzékeny vagy a környezeti problémákra és részt szeretnél venni azok megoldásában,
 • képességet kívánsz szerezni a környezeti veszélyek felismerésére és azok elhárítására, a természeti erőforrások ésszerű felhasználásának, hulladékszegény technológiák kialakításának megvalósítására,
 • a fentiekhez megfelelő ismereteket kívánsz szerezni a természetvédelem, a területfejlesztés, a levegőtisztaság-védelem, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás és a környezeti menedzsment területén,
 • alkalmas szeretnél lenni környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre,
 • tárgyalóképes szeretnél lenni általános mérnöki képzettséged és nyelvismereted birtokában a legkülönbözőbb területek szakembereivel.
Továbbtanulási lehetőségek

Karunk, mint „alma mater” gondol hallgatói távlati jövőjére is. Az alapképzésben megszerzett oklevél birtokában a hallgató számos MSc képzésre is jelentkezhet, MSc oklevél birtokában pedig doktori képzésekre felvételizhet. A technikai haladás és a munkaköri követelmények kapcsán felmerülő speciális ismereteket kinek-kinek magának kell megszereznie, ami nem nélkülözhető, és nem kis feladat. Ezért ebben is szeretnénk segítségére lenni végzett hallgatóinknak. Számukra szerveztük meg a szakmérnöki továbbképzés rendszerét, melynek keretében a mindenkori igényeknek megfelelő szakokon korszerű ismeretek, magasabb szintű végzettség és újabb diploma megszerzésére nyílik lehetőség. Természetesen egyénileg felmerült szakmai problémáikkal is bármikor bizalommal fordulhatnak hozzánk.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik, hogy „a Kormány által jogszabályban meghatározott környezethasználók esetében – a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében – a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni”. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott képesítési feltételeként – külön feltételek nélkül – a környezetmérnöki végzettséget írja elő.

A végzett hallgatók az alábbi területen tevékenykedhetnek:
 • szakágazatokban (ipar, mezőgazdaság, közlekedés stb.)
 • kereskedelem (vevőszolgálat, beszerzés, eladás);
 • gyártás, létesítés, tesztelés;
 • üzembe helyezés, üzemeltetés, fenntartás;
 • szakvéleményezés, tanácsadás, döntés-előkészítés;
 • technológiák adaptálása, résztervezési feladatok;
 • önkormányzati tevékenységi körben;
 • esettanulmányok készítése;
 • szaktanácsadás, döntés-előkészítés;
 • oktatás, közvélemény-formálás, propaganda;
 • környezetvédelmi államigazgatás terén;
 • ellenőrzés, környezetértékelés;
 • szennyező- és kárforrások feltárása.