KUTATÁSI TÉMÁK

GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK – ÉPÜLETGÉPÉSZET
Integrált épületgépészeti rendszerek, épületenergetika doktori program

         

Komplex komfortmérések laboratóriumban, ipari épületekben és egyéb munkahelyeken
Optimális belső környezeti paraméterek meghatározása és biztosítása zárt terekben tartózkodó emberek számára különböző tevékenységi szintek és környezeti feltételek mellett, épületgépészeti berendezések fejlesztése az egyéni komfortigények kiszolgálása érdekében. Egyéni optimális komfortérzetet biztosítása minimális energiafelhasználás mellett.  

 

Anyagok hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata
Ipari csővezetékek, épületek, járművek energiafelhasználásának csökkentése hőszigetelő-anyagok alkalmazásával. Hőszigetelőanyagok hőtechnikai tulajdonságainak vizsgálata. Szuper hőszigetelőanyagok (aerogél, vákuum panelek) vizsgálata. Hővezetési tényező mérés, fajhő mérés, nedvességfelvételi jellemzők meghatározása. Kalorikus és termikus tulajdonságok vizsgálata. Szigetelőanyagok mérése falazaton.

         

Lég- és klímatechnikai mérések ipari létesítményekben, munkaállomások komplex vizsgálata
Ipari, iroda- és lakóépületek komfort, lég- és klímatechnikai rendszerelemek vizsgálata. Elszívó és befúvó anemosztátok, rácsok áramlási képe, egyéb légtechnikai elemek, szűrők ellenállása, ventilátor munkapont, komplex épületgépészeti rendszerek diagnosztikai és energetikai vizsgálata.

 

Épületek energetikai vizsgálata és diagnosztikája 
Épületek energiafogyasztásának minimalizálása, megújuló energiaforrások racionális integrálása az épületgépészeti rendszerekbe. Aszimmetrikus sugárzás által okozott hőterhelési anomáliák. Az épületek energiafogyasztását csökkentő racionális megoldások, megújuló energiaforrások optimális integrálása az épületgépészeti rendszerekbe, a hőveszteség csökkentése.

 

   

 

 

GÉPÉSZETI ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK
Integrált gépészeti diagnosztikai, kopás- és felületvizsgálati eljárások doktori program

         

Kompozit-, műanyag- és gumitermékek mintagyártása és vizsgálata
Ipari igényeken alapuló alapanyag-fejlesztés, anyagmodell-illesztés, technológiai paraméterek hatásának vizsgálata, képessé válás a roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok széleskörű elvégzésére, félüzemi technológia létrehozása. 

 

Anyag- és gépdiagnosztikai kutatások
Új anyag- és gépdiagnosztikai vizsgálati módszerek, valamint szerkezetintegritási vizsgálati módszerek fejlesztése.

         

Cellás szerkezetű anyagok fejlesztése, gyártása és vizsgálata jármű-, nukleáris- és orvosipari alkalmazásokra
Cellás szerkezetű anyagok fejlesztése a jármű-, nukleáris- és egészségipar igényei alapján, alkatrészek gyártása hagyományos és 3D nyomtatási technológiákkal.

  Elektromos motorok dinamikai modellezése és szimulációja
Elektromos hajtású prototípus versenyautók, valamint korszerű járműhajtásokban alkalmazott elektromos motorok dinamikai modellezése, szimulációja és kísérleti vizsgálata. Egyes motorjellemzők meghatározása egyedi mérőrendszerrel.
 
         
Gyógyszertechnológia
Gyógyászati célú cellás szerkezetű biopolimer mátrixú kapszula előállítása természetes alapanyagú mátrix alkalmazásával. A kompozittal kiváltható az elterjedten használt PEG, amely gyakran allergiát okoz, és csökkenthető a gyógyszerek hordozó anyagai által kiváltott mellékhatások.
   

 

 
         

MECHATRONIKAI TUDOMÁNYOK
Integrált, intelligens gépészeti rendszerek: mechatronika doktori program

         

Ipar 4.0 alapú, gépi tanulást alkalmazó tesztrendszerek fejlesztése
Elektronikai alkatrészek gyártásához használt tesztberendezések és módszerek fejlesztése gépi tanulás segítségével a hatékonyság növelése érdekében, automata tesztelési eljárások kidolgozása. A teszteléshez használt berendezések és módszerek hatékonyabbá tétele gépi tanulás segítségével.  

 

Járművekben alkalmazható villamos hajtásláncok, és diagnosztikai módszereinek fejlesztése
Újszerű hajtástechnikai megoldások kidolgozása a villamos hajtással szemben támasztott igények alapján, elektromos és hibrid hajtású járművek fedélzeti és laboratóriumi diagnosztikai megoldásainak fejlesztése.

 

         

Moduláris felépítésű, etológiai megalapozású szolgáltatórobot-termékcsalád fejlesztése
Speciális gépek (szociális robotok) fejlesztése, melyek emberi közösségekben, emberekkel együttműködve képesek folyamatosan üzemelni, és az egyszerűbb munkafolyamatok gépesítése által hozzájárulnak az emberi szellemi képességek jobb kihasználásához. A szociális robotok használata ellensúlyozhatja az emberi erőforrások erősödő hiányát.

 

 

 

 

   

 

 

JÁRMŰMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

         

Ipar 4.0 gyártórendszerek AR/VR betanítást segítő oktatási szoftverek fejlesztése
A robottechnika területén az aktuális virtualizációs technológiák innovatív integrálása az oktatásba. Az oktatási módszerek igazítása Ipar 4.0 elvárásaihoz.  

  Egyedi fejlesztésű kollaboratív robotkarok és ipari megfogók fejlesztése
Egyedi kollaboratív robotegység tervezése és gyártása, meglévő gépegységek továbbfejlesztésére vezérlők, megfogók alkalmazásával.  
         
Valós, fizikai gyártórendszerek virtuális elérhetőségének biztosítása a kiber-fizikai rendszerbe való integrálásával  
Valós rendszerek áthelyezése a kiber-térbe.
 

AGV autonóm jármű fejlesztése ipari logisztikai és mezőgazdasági feladatok ellátására
AGV moduláris elemekből felépülő, az aktuális feladathoz (anyagmozgatás, felderítés, járőrözés, betakarítás, öntözés, permetezés, stb.) méretezhető jármű tervezése és megépítése, mely 5G vagy saját belső hálózaton is távvezérelhető, távfelügyelhető.

 

         
Gépjárművek ütközésbiztonságának fokozása konstrukciós megoldással
A kutatás célja a gépjárművek ütközésbiztonságának fokozása a tömegoptimalizáció figyelembe vételével.
 

 

 

 

   

 

 

KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK

         

Vízminőségvédelem
Fenntartható vízgazdálkodás, vízkezelési megoldások, AOPs kezelések szerepe a hatékony vízkezelésben. Használt vizek újrahasználata. Szürkevíz és tisztított szennyvíz öntözési alkalmazhatóságának vizsgálata víz-, növény- és talajvizsgálatok alapján.

 

Levegőszennyezés és zajszennyezés modellezése
Városi épített környezetben és ipari források környezetében a közúti, vasúti, ipari és légi közlekedés zajának modellezése, előrejelzése. A közlekedés környezetünkre gyakorolt hatásainak előrejelzése. Beavatkozási lehetőségek vizsgálata és értékelése.

         
EHS
Környezet-, egészség, munka- és tűzvédelem integrált kezelése az iparban. A munkakörnyezet komplex vizsgálata.
       

 

   

 

 

ÉPÍTÉSZET

         

Debrecen 20. századi építészete
Debrecen városa a 20. század során jelentősen átalakult, a második világháborút követően számos meghatározó fejlesztés történt, melyek várostörténeti, építészettörténeti kutatásai máig hiányosak. A város jelenlegi életének megértéséhez és a lehetséges fejlesztések sikeréhez mind elengedhetetlen ennek a korszaknak a feldolgozása.

 

Fejlesztési lehetőségek Debrecenben
Az elmúlt évtizedben meghatározó városi léptékű fejlesztések történtek, melyek a későbbiekben is folytatódni látszanak. A tanszék hallgatói tervek segítségével vizsgálja a különböző léptékű, eltérő városszerkezeti környezetbe gondolt építészeti fejlesztések lehetőségét, irányát, városszerkezeti szerepét.

         

ÉPÍTŐMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

         

Történeti szerkezetek
Történeti épületszerkezetek, történeti városszerkezetek vizsgálata, a matematikailag is leírható építészeti törvényszerűségek feltárására és modellezése. A gótika építészetének technikai oldalának vizsgálata a Bauforschung elveit követve. A történeti szerkezetek viselkedésének, deformációinak, határállapotainak vizsgálata modellkísérleteken keresztül.

  Mérnöki anyagok és szerkezetek vizsgálata
Mérnöki anyagok és szerkezetek tulajdonságainak vizsgálata. A fabeton mechanikai tulajdonságai és felhasználási lehetőségei. Vasbeton szerkezeti elemek viselkedése műanyag szálerősítés hatására. Acélszerkezetek stabilitási kérdései, facsapos tartószerkezetek megbízható méretezése.
         
Települési hidrológia és vízgazdálkodás
A klímaváltozás hatása a települési hidrológiai folyamatokra, a hidrológiai körforgás helyreállítására. Az integrált (szürke és zöld/kék) infrastruktúrák szerepe a fenntartható települési vízgazdálkodásban. Mikroplasztikok és egyéb mikroszennyezők hidrobiológiai, hidroökológiai hatásának vizsgálata.
  Településökológia
Szárazföldi ökológiai problémák, a zöldfelületek környezetegészségügyi hatásai városi mintaterületeken. Városökológiai problémák, a zöldfelületek mennyiségi és minőségi mutatói, a versenyképességet befolyásoló tényezők (beépítettség, klíma-adaptáció) és a zöldfelületi deficit közötti kapcsolat.

 

   

 

 

Energiaföldrajz, mérnökgeográfia 
A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata a településállományban. Energetikai szempontból teljesen önellátó települések megvalósítása, az energiaátmenet kérdései. Átfogó mérnöki megoldások a globális energiarendszer, az emberiség által okozott környezeti problémák és a Föld-rendszer terén.

       
         

MENEDZSMENT TUDOMÁNYOK

         

Fenntarthatóság
Kölcsönhatások az emberiség jövőjét befolyásoló, kulcsfontosságú társadalmi, gazdasági és környezeti területek között, az optimális egyensúly megtalálása. A fenntartható fejlődési célok (SDG-k) egyszerre megvalósíthatók-e és hogyan.

   

Vállalati menedzsment - vállalati teljesítménymérés, humántőke beruházás és digitalizáció
Globalizáció, tudásintenzív iparágak, tudásgazdaság és versenyképesség. A körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság szükségessége, a piaci verseny ösztönző hatása a menedzsment módszerek alkalmazására, teljesítménymérési módszerek, az emberi tőkébe irányuló beruházások, digitalizáció, robotizáció.

 
         

Logisztikai folyamatfejlesztés
Az ellátási lánc stabilitása, kockázatok azonosítása, optimális raktárkészlet, kiszámítható logisztikai folyamatok hatása a versenyképességre.

    Ipari folyamtatfejlesztés - lean alapon
Olyan lean alapú folyamatmódszerek kidolgozása, amelyek nem csak klasszikus autóiparban, hanem élelmiszerfeldolgozó-, gyógyszer-, egészségiparban is alkalmazhatóak, csökkentik az élő munkaerőigényt és nagy hozzáadott értéket eredményeznek fokuszálva zéró vagy low-cost folyamatfejlesztésre.
 
         

MÉRNÖKPEDAGÓGIA, DIDAKTIKA

         
Képességek felmérése és fejlesztése, oktatásmódszertani fejlesztések
Pályaorientáció, a mérnöki szemlélet, gondolkodásmód kialakítása. A problémamegoldó és a modellalkotási képesség fejlesztése. Módszertani fejlesztés a mérnökhallgatók térszemléletének felmérésérek és fejlesztésére.
   

 

Frissítés dátuma: 2022.11.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.