Környezetmérnöki alapképzési szak

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Környezetmérnöki alapképzési szak

 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)
 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
  • szakképzettség: környezetmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer
  • specializációk: környezettechnológia, környezetmenedszment
 3. Képzési terület: műszaki
 4. A képzési idő félévekben: 7 félév
 5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
  • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 851

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A környezetmérnök

 1. tudása

  • Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.
  • Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket.
  • Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
  • Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.
  • Ismeri a közgazdaság és környezet-gazdaságtan, projekt- és környezetmenedzsment fogalmát, eszközeit a környezetvédelem területén.
  • Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.
  • Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.
  • Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.
  • Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást.
  • Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.
 2. képességei
  • Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.
  • Képes víz, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.
  • Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre.
  • Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.
  • Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.
  • Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.
  • Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.
  • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
  • Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.
  • Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.
  • Szakmai gyakorlatot követően képes vezetői feladatokat ellátni.
  • A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.
  • Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.
  • Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
  • Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.
 3. attitűdje
  • Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
  • Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.
  • Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.
  • Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.
  • Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.
  • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.
  • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
  • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.
 4. autonómiája és felelőssége
  • Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.
  • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a környezetvédelmi szakmai munkát.
  • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
  • Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

  • természettudományos alapismeretek: 42 kredit

   • Matematika, Mérnöki fizika, Kémia, Geológia, Alkalmazott biológia, Ökológia
  • gazdasági és humán ismeretek: 16 kredit
   • Jogi- és vállalkozási ismeretek, Mikorökonómia, Makorökonómia, Minőségügy és mérnöki menedzsment alapjai
  • szakmai törzsanyag: 87 kredit
   • Mérnöki informatika, Mérnöki ismeretek, Géprajz és számítógépes rajzolás, Anyagismeret, Környezetvédelmi műveletek, Környezetvédelmi energetika, Környezetvédelmi jog és igazgatás, Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia (EHS alapok), Sugárvédelem és radioökológia, Természet-, táj- és vizi környezetvédelem, Környezeti hatásvizsgálat és állapotértékelés, Zaj- és rezgésvédelem, Hulladékgazdálkodás, Levegőtisztaságvédelem, Talajvédelem, Környezetmérnöki méréstechnika, monitoring, Vízgazdálkodás- és vízminőségvédelem
  • Differenciált szakmai ismeretek: 40 kredit
   • Környezetgazdaságtan, Környezetgazdálkodás, Projekt- és környezetmenedzsment, Élelmiszertermelés és talajhasználat, Környezeti térinformatika, Komplex környezetmérnökiprojekt
  • Szabadon választható tárgyak: 10 kredit
  • Szakdolgozat: 15 kredit
 • Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat a 6. félév után.
 • Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Bővebb információk a tanszéki honlapon.

Frissítés dátuma: 2022.05.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.