Létesítménymérnöki mesterképzési szak

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek előképzettségük, szakmai ismereteik, nyelvismeretük, jogi és gazdasági tanulmányaik alapján a teljes létesítmény-kivitelezési folyamat végigkísérésére - a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés elvégzésig, - majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőinek összefogására. Alkalmasak meglévő kommunális, ipari, vagy mezőgazdasági épületek teljes körű üzemeltetésére, a vezetési, irányítási és fejlesztési feladatok ellátására, épületek auditálására, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálatára, kutatási és fejlesztési feladatok végzésére, és a létesítménymérnöki tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Létesítménymérnök mesterképzési szak

 • A mesterképzési szak megnevezése: létesítménymérnöki (Construction Engineering)
 • A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
  • szakképzettség: okleveles létesítménymérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Construction Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak épületgépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő szakirány;
  • A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnökinformatikus;
  • A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 34-60 kredit;
  • A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
  • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
  • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
 • A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek előképzettségük, szakmai ismereteik, nyelvismeretük, jogi és gazdasági tanulmányaik alapján a teljes létesítmény-kivitelezési folyamat végigkísérésére - a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés elvégzésig, - majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőinek összefogására. Alkalmasak meglévő kommunális, ipari, vagy mezőgazdasági épületek teljes körű üzemeltetésére, a vezetési, irányítási és fejlesztési feladatok ellátására, épületek auditálására, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálatára, kutatási és fejlesztési feladatok végzésére, és a létesítménymérnöki tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
  • a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

   • a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű manualitással, mérési készséggel -, ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
   • a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
   • a számítógépes kommunikációt és elemzést,
   • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
   • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
   • épületszerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági rendszereket,
   • a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
  • b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
   • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
   • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
   • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
   • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
   • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
   • önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
   • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
   • rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek átfogó tervezésére,
   • integrált ismeretek alkalmazására a feladatok-organizációjához, tenderbonyolításához, kivitelezés-szervezéséhez, szakágak közti koordinációjához,
   • átadás-átvételi eljárások lebonyolítására, épületek beüzemelésére, rendszereinek beszabályozására,
   • létesítmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elkészítésére, értékbecslésre,
   • a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, komplex megoldások kidolgozására, ilyen rendszerek fejlesztésére, felső szintű tervezésére, szervezésére és irányítására,
   • informatikai és irányítástechnikai eszközök alkalmazására a létesítmények építési, üzemeltetési, karbantartási szakterületén,
   • épületek funkciójától függő technológiák és az épületek belső és külső környezetével kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazására,
   • tervezési feladatok-organizációjához, tenderbonyolításához, a kivitelezés-szervezés szakágak közti koordinációjához szükséges ismeretek alkalmazására,
   • minőségbiztosításhoz, átadás-átvételi eljáráshoz, épületek beüzemeléséhez, rendszereinek beszabályozásához szükséges ismeretek gyakorlati alkalmazására,
   • létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elvégzésére, értékbecslésre, facility managementi feladatok ellátására.
  • c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
   • kreativitás, rugalmasság,
   • probléma felismerő és megoldó készség,
   • intuíció és módszeresség,
   • tanulási készség és jó memória,
   • széles műveltség,
   • információ feldolgozási képesség,
   • környezettel szembeni érzékenység,
   • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
   • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
   • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
   • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.
 • A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
  • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

   • természettudományos alapismeretek: 24-40 kredit
   • alkalmazott matematika, anyagtudományok, gépészmérnöki ismeretek, villamosmérnöki ismertek, építőmérnöki ismeretek, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben;
   • gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
   • projekt-, környezet- és minőség menedzsment, vezetés- és szervezéselmélet, döntéselőkészítő módszerek, pénzügyi és jogi ismeretek, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.
  • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
   • rendszertechnika, informatika, épületgépészet, építészeti és épületszerkezeti ismeretek, épületvillamossági ismeretek , egyéb, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
  • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
   • differenciált szakmai ismeretek:

    • minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, informatikai-, automatizálási-, technológiai-, tervezési- és menedzsment ismeret, amely a létesítménymérnöki szakterületen szükséges, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;
   • diplomamunka: 25 kredit.
 • A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
 • Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan, környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;
  • szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika, informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás, méréstechnika, rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;
  • szakirány ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika, fűtéstechnika, tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Frissítés dátuma: 2022.10.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.