Műszaki menedzser mesterképzési szak

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Műszaki menedzser mesterképzési szak

 • A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser
 • A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
  • szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Engineering Management
 • Képzési terület: műszaki
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak.
  • A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai.
  • A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
  • A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
  • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
  • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
 • A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
  • a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

   • a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit,
   • a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit,
   • a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit,
   • a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok összefüggéseit,
   • a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletet és módszertant,
   • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
   • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
   • a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
  • b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
   • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
   • a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra,
   • üzleti tervek készítésére és megvalósítására,
   • műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra,
   • innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására,
   • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
   • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
   • integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok, anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről,
   • a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
   • a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére,
   • a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására,
   • a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.
  • c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
   • kreativitás, rugalmasság,
   • jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség,
   • problémafelismerő és -megoldó készség,
   • intuíció és módszeresség,
   • fogékonyság az újdonságok iránt,
   • tanulási készség és jó memória,
   • széles műveltség,
   • fejlett analizáló és szintetizáló képesség,
   • információfeldolgozási képesség,
   • környezettel szembeni érzékenység,
   • erős etikai tartás, a kritikai és önkritikai érzék egyensúlya a döntéshozatal során,
   • sikerorientált beállítódás minőségtudattal párosulva,
   • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
   • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
   • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.
 • A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
  • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

   • természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit
   • matematika, fizika, kémia, és további tantárgyak (pl.: biológia, mechanika, ökológia, stb) intézményi hatáskörben;
   • gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
   • nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás menedzsment, kommunikációs ismeretek, további tantárgyak intézményi hatáskörben.
  • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit
   • rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati technológiák (gépipari, vegyipari, stb. pl.: nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény technológiák), további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeret.
  • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
   • differenciált szakmai ismeretek:

    • minden olyan speciális szakmai ismeret, amely egy-egy műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterületek eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges.
   • diplomamunka: 30 kredit
    • A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül (8.2 és 8.3) a műszaki ismeretek aránya legalább 50 %.
 • A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
 • Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
  • szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Frissítés dátuma: 2018.11.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.